کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16120 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16121 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16122 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد دهدز خوزستان مدیریت دولتی زن - مرد 30