کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16151 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16152 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16153 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16154 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16155 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16156 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16157 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19395 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد لالی خوزستان مدیریت دولتی زن - مرد 30