کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16215 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16216 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16217 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16218 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16219 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16220 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19464 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری زن - مرد 30