کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16221 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16222 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16223 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16224 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16225 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16226 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16227 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16228 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19465 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19466 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19467 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19468 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد ماه نشان زنجان مدیریت دولتی زن - مرد 30