کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16276 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16277 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19508 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد آرادان سمنان حسابداری زن - مرد 30