کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16281 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان سمنان - واحد میامی سمنان روانشناسی زن - مرد 30