کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16347 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16348 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16349 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16350 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16351 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16352 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16353 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16354 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19570 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30