کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16355 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19572 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19573 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده (محل تحصیل ایزدخواست) فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30