کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16356 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16357 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16358 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16359 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16360 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16361 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16362 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16363 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19574 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19575 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19577 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30