کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16364 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16365 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16366 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16367 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16368 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16369 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16370 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16371 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19581 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19582 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30