کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19605 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 16391 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16392 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16393 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16394 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16395 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16396 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19606 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19608 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19609 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30