کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19610 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16397 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16398 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16399 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16400 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16401 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19612 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19613 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19614 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30