کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16402 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 16403 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - با آزمون 19616 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس حسابداری زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 19617 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19619 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19620 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19621 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19622 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19623 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16404 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16405 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روابط عمومی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16406 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16407 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16408 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16409 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19624 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19625 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس علوم ورزشی زن - مرد 60