کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19632 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16418 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16419 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16420 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16421 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16422 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19634 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19635 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19636 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19637 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19638 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز فسا فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30