کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16438 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16439 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16440 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16441 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16442 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16443 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16444 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16445 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16446 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19656 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19657 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19659 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19660 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19661 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19662 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19663 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19664 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30