کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19646 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16430 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16431 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16432 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16433 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16434 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16435 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16436 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19647 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19649 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19650 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19651 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19652 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19653 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19654 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز کازرون فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30