کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16461 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16462 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16463 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19679 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19680 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اشکنان فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30