کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16464 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16465 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 19681 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19682 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19683 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19684 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19685 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد اقلید فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30