کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16372 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16373 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16374 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16375 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16376 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16377 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16378 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16379 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 19590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بوانات فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30