کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16466 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16467 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19686 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19687 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19688 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19689 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد بیرم فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30