کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16476 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16477 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16478 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16479 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19693 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19694 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19695 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19696 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19697 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19698 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19699 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خاوران فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30