کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16480 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16481 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16482 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19700 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19701 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19702 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد خنج فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30