کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16483 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16484 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19703 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19704 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد رستم فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30