کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16485 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19705 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زاهد شهر فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30