کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16486 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19706 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16487 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16488 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19707 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19708 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد زرقان فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30