کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16493 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16494 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19720 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19721 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19722 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد سروستان فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30