کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16496 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16497 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16498 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19728 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19729 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19730 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد فراشبند فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30