کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16508 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16509 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16510 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16511 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16512 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19738 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19739 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19740 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30