کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم)

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم)
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 19741 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19742 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد لار (محل تحصیل جویم) فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30