کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16513 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19743 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19744 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19745 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16514 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16515 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16516 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16517 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16518 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16519 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19747 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19748 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19749 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد مرودشت فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30