کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16528 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16529 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16530 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16531 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16532 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19757 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19758 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19759 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19760 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد نی ریز فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30