کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16474 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16475 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19691 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19692 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد پاسارگاد فارس مدیریت صنعتی زن - مرد 30