کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16501 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16502 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16503 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16504 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19734 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19735 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19736 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد کوار فارس مدیریت جهانگردی زن - مرد 30