کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16505 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16506 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16507 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19737 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان فارس - واحد گله دار فارس حسابداری زن - مرد 30