کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16564 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 16565 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16566 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19789 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آبیک قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 30