کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16567 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16568 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16569 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19791 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19792 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19793 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19794 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد آوج قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 30