کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16570 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19795 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16571 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16572 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19797 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد الوند قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 30