کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16576 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16577 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16578 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16579 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16580 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19804 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19805 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19806 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19807 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19808 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19809 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قزوین - واحد شال قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 30