کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 16581 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حقوق زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 16582 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 19810 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19811 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 19813 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19814 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19815 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 19816 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم مدیریت صنعتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16583 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم ادیان و عرفان زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16584 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16585 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16586 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16587 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16588 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16589 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16590 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16591 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16592 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19818 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19819 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 19820 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم علوم ورزشی زن - مرد 60