کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 19821 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 16593 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16594 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16595 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16596 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد جعفریه قم فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50