کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 16598 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16599 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 16600 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 19827 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان قم - واحد سلفچگان قم حسابداری زن - مرد 30