کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17066 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17067 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17068 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17069 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17070 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17071 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17072 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17073 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم تربیتی زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17074 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17075 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17076 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17077 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20209 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20210 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20212 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20213 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20214 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30