کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20223 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20224 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 20225 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17088 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17089 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17090 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17091 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17092 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17093 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان علوم سیاسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17094 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17095 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20226 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30