کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17096 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17097 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17098 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17099 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17100 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17101 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17102 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17103 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17104 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20227 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20228 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20229 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20230 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز پلدختر لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30