کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17129 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17130 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17131 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17132 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17133 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17134 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17135 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17136 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان فلسفه و کلام اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20251 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20252 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20253 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20254 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20255 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت جهانگردی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20256 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20257 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد دورود لرستان مدیریت صنعتی زن - مرد 30