کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 20258 پیام نور با آزمون دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 17137 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17138 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان تعاون و رفاه اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17139 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17140 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17141 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17142 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17143 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20259 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان روانشناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20260 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20261 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان علوم ورزشی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20262 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20263 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان لرستان - واحد کوهدشت لرستان مدیریت دولتی زن - مرد 30