کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17183 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران جغرافیا زن - مرد 100
انسانی - صرفا سوابق 17184 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران روزنامه نگاری زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17185 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17186 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20299 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20300 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20301 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30