کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17216 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17217 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جغرافیا زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17218 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17219 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20329 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20330 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی زن - مرد 60
انسانی - صرفا سوابق 20331 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مدیریت صنعتی زن - مرد 30