کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17220 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17221 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17222 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران علوم تربیتی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20332 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری زن - مرد 30
انسانی - صرفا سوابق 20333 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی زن - مرد 30