کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار

کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - صرفا سوابق 17229 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران تاریخ زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17230 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حقوق زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17231 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 17232 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 50
انسانی - صرفا سوابق 20339 پیام نور صرفا با سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری زن - مرد 30